Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu eshop.frambor.sk

spoločnosti

Frambor s.r.o.

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

I.        Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi spoločnosťou Frambor s.r.o., so sídlom: Juraja Závodského 727/178, 010 04 Žilina – Závodie, IČO: 51 129 043, DIČ: 2120597138, IČ DPH: SK2120597138, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 68628/L, ako predávajúcim (ďalej len ako „predávajúci“) a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.frambor.sk. Kupujúcim môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ.

II.       Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej bode I. tohto článku týchto obchodných podmienok. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

III.      Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.

IV.      Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:

·         zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

·         zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,

·         zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

·         zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov

·         zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov

a s inými relevantnými právnymi predpismi.

V.      Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.frambor.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

VI.      Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.

VII.     Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto všeobecných obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

 

Článok II.

Vymedzenie pojmov

I.        Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.frambor.sk:

Obchodné meno:  Frambor s.r.o.

Sídlo:  Juraja Závodského 727/178, Žilina 010 04

IČO:  51129043

DIČ:  2120597138

IČ DPH: SK2120597138

registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, odd.: Sro, vl. č.: 68628/L

e-mail:  info@frambor.sk

tel.:  0911501409

II.       Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar predávajúceho ponúkaný na internetovom obchode predávajúceho, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

III.      Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj inými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

IV.      Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

V.   Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

VI.      Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“):

·           osoba zapísaná v obchodnom registri,

·           osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

·           osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

·           fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO) platia pre neho pravidlá uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako pre podnikateľa. V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj inými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

VII.     Tovarom je pivo a iné nápoje ponúkané predávajúcim v internetovom obchode www.frambor.sk.

VIII.    Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.Box, B-89, 011 79 Žilina 1, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/7632 130, 041/7632 139
fax č.: 041/7632 139.

Článok III.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

I.        Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu www.frambor.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom produkte osobitne, príp. bude potvrdená predávajúcim na základe dopytu kupujúceho.

II.       Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom niektorého z nasledovných prostriedkov diaľkovej komunikácie:

·                     webového sídla,

·                     elektronickej pošty.

Objednávka cez e-shop

Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu www.frambor.sk postupujete tak, že vybraný tovar umiestnite do košíka kliknutím „Pridať do košíka“. Po ukončení nakupovania kliknutím na nákupný košík sa dostanete na podstránku nákupného košíka, kde po sumarizácii vybraného tovaru kliknutím „Objednať tovar“ zvolíte spôsob dodania a platby a kliknutím na „Pokračovanie na ďalší krok“. Následne vyplníte fakturačné, príp. aj dodacie údaje a kliknutím na „Pokračovanie na ďalší krok“ sa dostanete na sumarizáciu objednávky. Objednávku záväzne potvrdíte kliknutím na „Objednať s povinnosťou platby“.

Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

Objednávka e-mailom

Pri nákupe prostredníctvom elektronickej pošty je potrebné odoslať objednávku na info@frambor.sk . Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

·                     Meno a priezvisko kupujúceho

·                     Poštovú adresu pre doručenie tovaru

·                     Telefonické číslo alebo e-mail

·                     Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru

·                     Počet kusov z každej položky tovaru

·                     Dátum vystavenia objednávky

·                     Spôsob úhrady za tovar

·                     Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

a v prípade, ak je kupujúcim  právnická osoba aj:

·                     IČO a SK DIČ spoločnosti

·                     Kontaktnú osobu a telefón

·                     Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých vyššie uvedených údajov.

III.      Informácie o jednotlivých technických krokoch nevyhnutných na uzatvorenie kúpnej zmluvy vyplývajú z týchto všeobecných obchodných podmienok.

IV.      Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná.

V.      Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

VI.      Po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí jej doručenie automaticky mailom. Následne po overení dostupnosti tovaru potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy na trvalom nosiči. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

VII.     Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o predávajúcom, názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho.

VIII.    Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zaslania. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo e-mailom bez zbytočného odkladu.

IX.      Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu podľa príslušných právnych predpisov za účelom jej úspešného plnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán 

I.        Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.

II.       Predávajúci je povinný najmä:

·       poskytnúť kupujúcemu, ktorým je spotrebiteľ informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,

·       zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,

·       dodať kupujúcemu objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,

·       dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.

III.      Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

IV.      Kupujúci je povinný najmä:

·       včas prevziať tovar v mieste určenia,

·       zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,

·       potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

V.      Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.

VI.      Kupujúci má právo na dodane tovaru predávajúcim riadne a včas.

 

Článok V.

Cena tovaru

I.        Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu www.frambor.sk  aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.

II.       Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov (napr. poštovné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

III.      Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na webovom sídle.

IV.      Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode.

V.      Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

VI.      Dokladom o predaji, vrátane ceny tovaru je faktúra (daňový doklad), ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

 

Článok VI.

Poštovné a balné

I.        Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania tovaru v rámci územia Slovenskej republiky:

·       Kuriérom,

·       Slovenskou poštou,

·       Osobný odber.

II.       Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

·       5,50 € s DPH pri zásielke do 10 kg. Predávajúci dodáva iba balenia do 10 kg, teda maximálne 6 ks piva Frambor v  1,5 l PET fľašiach. Za každé ďalšie balenie do 10 kg sa doprava účtuje samostatne, teda za každé ďalšie balenie je účtovaných 5,50€.

III.      V prípade výberu spôsobu úhrady na dobierku bude k cene poštovného pripočítaný poplatok vo výške 1,0 €.

IV.       Náklady na dodanie tovaru do zahraničia budú vypočítané individuálne na základe hmotnosti tovaru. 

V.      Predávajúci si balné neúčtuje.

VI.      Osobný odber tovaru je možný na výdajnom mieste predávajúceho, ktoré sa nachádza na adrese: Juraja Závodského 727/178, Žilina 010 04.

 

Článok VII.

Platobné podmienky

I.        Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

II.       Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

·         pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom,

·         pri prevzatí tovaru: poštovou alebo kuriérskou dobierkou,

·         osobne hotovosťou v predajni.

III.      Ak kupujúci pri platbe vopred bankovým prevodom neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo  jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy, čím objednávka kupujúceho zaniká.

 

Článok VIII.

Dodacie podmienky

I.        Predávajúci obvykle dodá tovar kupujúcemu v lehote 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. Pri platbe pred prevzatím tovaru do 2 dní odo dňa prijatia platby na účet predávajúceho. O expedovaní tovaru bude kupujúci informovaný e-mailom. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.

II.       Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke a potvrdení uzatvorenia kúpnej zmluvy.

III.      Náklady na dodanie tovaru závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke pri voľbe spôsobu dodania.

IV.      Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.

V.      Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.

VI.      Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. O tejto skutočnosti je potrebné spísať s dopravcom záznam.

VII.     V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

VIII.    Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť e-mailom na info@frambor.sk . Poškodený tovar bude okamžite nahradený novým.

IX.      Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.

X.      Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti prevziať tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v súlade s § 420 Občianskeho zákonníka.  Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, že predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

XI.      Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, alebo ak má predávajúci podozrenie, že sa jedná o špekulatívnu objednávku, predávajúci si vyhradzuje právo opätovne doručiť tovar kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny a nákladov na doručenie.

XII.     Kupujúci je v prípade nedodania tovaru v lehote podľa bodu I. tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Článok IX.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

I.        Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

II.       Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 

Článok X.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

I.        Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

II.       Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si objednaný tovar vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

III.      Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim - spotrebiteľom okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

·       tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

·       dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

·       tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

IV.    Kupujúci - spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

V.      Kupujúci - spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

·       predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného  osobitne pre jedného spotrebiteľa,

·       predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

·       predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

·       predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

VI.      Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

VII.     Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od kúpnej zmluvy je možné osobne odovzdať alebo zaslať v listinnej forme na adresu: Frambor s.r.o., Juraja Závodského 727/178, 010 04 Žilina alebo e-mailom na info@frambor.sk.

VIII.    Lehota na odstúpenie od kúpnej  zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

IX.      Kupujúci - spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

X.      Kupujúci - spotrebiteľ zašle tovar/odovzdá tovar osobne predávajúcemu na nasledovnej adrese: Frambor s.r.o., Juraja Závodského 727/178, 010 04 Žilina.

XI.      Kupujúci - spotrebiteľ môže vrátiť iba tovar, ktorý je v pôvodnom stave ako pri zakúpení, t.j. jeho obal nie je otvorený a tovar – pivo nie je spotrebovaný,

XII.    Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci - spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho -  spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu -  spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

XIII.    Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

XIV.   Pri odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci - spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

XV.    Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu - spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci - spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

XVI.   V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy znáša kupujúci - spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

XVII.   V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

XVIII.  Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci - spotebiteľ až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

XIV.   Pokiaľ kupujúci – spotrebiteľ nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak kupujúci - spotrebiteľ ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený kupujúcemu  - spotrebiteľovi na adresu uvedenú v objednávke.

XV.    Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

XVI.   Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim -  podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.

XVII.   Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

XVIII.  Predávajúci je oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy a zrušiť objednávku kupujúceho, aj v prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu za tovar v lehote splatnosti.

 

Článok XI.

Riešenie sporov 

I.             Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

II.             Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

III.             V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@frambor.sk alebo poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.

IV.             Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

V.             Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

VI.             Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má kupujúci - spotrebiteľ.

VII.             Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len kupujúci, ktorým je spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

VIII.             Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.

IX.             Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.

X.             Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.

XI.             Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.

XII.             Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.

XIII.             Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva kupujúceho - spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

 Článok XII.

Platnosť zmluvy 

I.             Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.  

 

 

Článok XIII.

Ochrana osobných údajov

I.        Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

II.       Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.frambor.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

III.      Predaj alkoholu je možný iba osobám starším ako 18 rokov. Odoslaním elektronického formulára s objednávkou alkoholu kupujúci zároveň potvrdzuje, že ku dňu objednávky dovŕšil vek 18 rokov. Predávajúci je oprávnený túto skutočnosť overiť vyžiadaním platného dokladu totožnosti.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

I.             Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.frambor.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

II.             Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Dňom ich zverejnenia sa ruší platnosť predchádzajúcich všeobecných obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho znenia všeobecných obchodných podmienok (viď. prvá veta tohto bodu).

III.             Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia a sú v príslušnom znení záväzné pre všetky objednávky uskutočnené v tento deň a neskoršie.